విలువ లేనితనం!

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

నువ్వున్నన్నాళ్ళూ పక్కవాళ్ళకు పొద్దుగడిచేది

వొళ్ళు, కళ్ళు, చెవులు – నీవెట్లా తిప్పితే పక్కోళ్ళవీ తిరిగేవి

నీ గుండెలోతుల్లోకి నువ్వు జారుకున్నప్పుడు

ఆ నిశ్శబ్దంలో నీలిచిత్రాల్ని గీసుకొనేటోళ్ళు

 

ఇప్పుడెవ్వరికీ పొద్దు గడవడంలేదు

చావులోయలోకి రాలిపోయిన ఆకువైనావుగదా!

 

సమాజం తోసిందా? నువ్వే తోసుకొన్నావా?

ఎవడిక్కావాలీ దర్యాప్తు!

చీపురుకట్టలో పుల్ల పోయిందంతే!

 

You may also like...

Leave a Reply