విగ్రహం చూసి తప్పిన నిగ్రహం!

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]
బంజారా హిల్స్ హై పాయింట్ పై
అయ్య వై. ఎస్. “సాక్షి” భవనానికి
హై చెబుతూ సాక్షి గా నిలచాడు
తనయుడు తన్మయుడయాడు
ఇది జగ(నె)మెరిగిన సత్యం
 
మీకిస్తా వంద
నే పుచ్చుకుంటా అంతా
పావలా వడ్డీ మీకు
పలు లావాదేవీల్లో పలహారం నాకు
 
నా సందేశం: నీకోసం కాదు నీ శ్రమ 
నీ తదనంతరం తర తరాలకొరకు కావాలి
నా చిహ్నం: వికసించిన హస్తం!
నా సౌజ్ఞ: వేళ్ళతో ముడిచిన అరచేయి!
 
అర్థమైన వారికి అర్థమైనంత
అర్ధంతర మరణమంత
సాక్షికి సాక్షే బలమంతా
గతంలో కలిసేవి నిజాలంతా!
IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply