సూర్యుడు నా ఆదర్శం

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

పెగ్గుల్ని పరామర్శించి
కొద్దిగా నిద్దరోతానా
మళ్ళీ వచ్చేస్తాడు

చీకటి తవ్వి పాతరేసినా
మబ్బులు ఉతికి ఆరేసినా
నిబ్బరంగా ఉంటాడు
అంబరాన సూర్యుడు

నదికి, సముద్రానికి
ఒకేసారి కన్నుకొడతాడు
ఆకతాయి సూర్యుడు

దిశమొలతో నిలబడే
దిక్కుల్ని వెలిగిస్తాడు
సిగ్గులేని సూర్యుడు

సూర్యుడు నా ఆదర్శం

వెలిసిపోయిన నా జీవితాన్ని
విప్పేస్తున్నాను
వెలుగుల్ని విరజిమ్మడానికి

సంఘమా
కళ్ళు తెరిచే ఉంచు!

You may also like...

Leave a Reply