స్మృతి గీతిక

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

నిశిరాతిరి ముసిరి మేఘాలు

గుసగుసలాడెను కసికసిగా

మసిబారెను స్వగతం

వేసారెను జీవితం

 

శిధిల మనమందిర శకలమొక్కటి

ప్రొదిలి నేడ్చును ఆది వైభములన్దల్చి

విగత పుష్ప వృక్షమొక్కటి పాడు

భగ్న తాళానుబద్ధ స్వప్నరాగాన్ని

 

ఊళలెట్టు గాలి నాలుకల్ చందాన

గోలపెట్టు చెట్ల ఆకులందు

ఏటవాలుగ పడెడి నడిరేయి వెన్నెలన్

త్రాగి త్రేన్చెను పొదల చాటు చీకట్లు

 

ధృతిలేని మతి తోడు హతభాగ్య జీవికి

మృతిలేని స్మృతి గీతికా కృతి వ్రాయు  నేటికి?

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *