శ్యామలా దండకము

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

మహాకవి కాళిదాస ప్రణీత శ్యామలా దండకము

 

మాణిక్యవీణా ముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసాం

మాహేంద్ర నీలద్యుతి కోమలాంగి మాతంగ కన్యా మనసా స్మరామి

చతుర్భుజె చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగ శోణే

పుండ్రేక్షు పాశాంకుస పుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదకమాతః

మాతా మరకతశ్యామా మాతంజ్ఞీ మధుశాలినీ
కటాక్షయతు కల్యాణీ కదంబవనవాసినీ

జయ మాతంగ తనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే
జయ సంగీత రసికే జయ లీలా శుకప్రియే

జయ జనని సుధాసముద్రాంత రుద్యన్మణిద్వీప సంరూఢ బిల్వాటనీ మధ్యకల్పద్రుమా కల్ప కాదంబమాంతార వాస ప్రియే, కృత్తివాసప్రియే, సర్వలోకప్రియే, సాదరాబద్ధసంగీత సంభావనా సంభ్రమాలోల నీవస్రగాబద్ధ చూళీసనాథత్రికే, సానుమత్పుత్రికే, శేఖరీభూత శీతాంశు రేఖా మయూఖాసద్ధ సుస్నిగ్ధ నీలాలకశ్రోణి శృంగారితే, లోకసంభావితే, కామలీలా ధనుస్సన్నిభ భ్రూలతా పుష్ప సందోహ కృల్లోచనే, వాక్సుధాసేచనే, చారు గోరోచనాపమ్కకేలీలలామాభిరామే, సురామే, రమే, ప్రోల్లసద్వాలికా మౌక్తిక శ్రేణికా చంద్రికామండలోద్భాసి లావణ్య గండస్థన్యస్త కస్తూరికా పత్రరేఖా సముద్భూత సౌరభ్యసంభ్రాంత భ్రుజ్ఞాజ్ఞా గీతసాంద్రీభవన్మంద్ర తస్త్రీస్వరే, సుస్వరే, భాస్వరే పల్లకీవాదన ప్రక్రియాలోల తాళీదలాబద్ధ తాంటంకభూషా విశేషాన్వితే, సిద్ధ సంమానితే, దివ్య హాలామదోద్వేల హేలాలస్సచక్షురాందోలన శ్రీ సమాక్షిప్త కర్ణైక నీలోత్పలే పూరితాశేష లోకాభివాంఛాఫలే శ్రీఫలే స్వేదబిందూలసత్ఫాల లావణ్య నిష్యంద సందోహ వందేహకృనాసికా మౌక్తికే, సర్వ విశ్వాత్మికే, శాలికే, ముగ్ధమందస్మితోదారవక్త్రస్ఫురత్పూగతాంబూల కర్పూరఖండోత్కరే, జ్ఞానముద్రాకరే, సర్వసంపత్కరే, పద్మభాస్వత్కరే, కుందపుష్ప ద్యుతిస్నిగ్ధ దంతావళీ నిర్మలాలోక కల్లోల సంమేళనస్మేర చారు వీణాధరే పక్వ బింబాధరే

సులలిత నవయౌవ్వనారంభ చంద్రోదయోద్వేల లావణ్య దుగ్ధార్ణవావిర్భావత్కంబు బిబ్బోక భృత్కందరే, సత్కలామందిరే, దివ్యరత్నప్రభాబంధురచన్న హారాదిభూషా సముద్ద్యోతమానానవద్యాంగశోభే, శుభే, రత్న కేయూర రశ్మిచ్ఛటాపల్లవప్రోల్లసద్దోర్లతారాజితే, యోగిభిః పూజితే, విశ్వ దింగ్మండలవ్యాపి మాణిక్య తేజస్ఫురత్కంకణాలంకృతే, విభ్రమాలంకృతే, సాధకైన్ప్రకృతే, వాసరారంభవేళా సముజ్జృంభ మాణారవింద ప్రతిద్వంద్వి పాణిద్వయే, సంతతోద్యద్దయే, అద్వయే, దివ్యరత్నోర్మికాదీధితిస్తోమ సంధ్యాయమానాంగళీ పల్లవోద్యన్నఖేందు ప్రభామండలే, సన్నుతాఖండలే, చిత్రప్రభామండలే, ప్రోల్లసత్కుండలే, తారకారాజి నీకాశహారావళిస్మేర చారుస్తనాభోగ భారాసమన్మధ్య వశ్శీవళిచ్చేద వీధీ సములాస సందర్సితాకార సౌందర్యరత్నాకరే కింకర శ్రీకరే, హేమముంభోపమోత్తుంగ వక్షోజభారావనమ్రే, త్రిలోకావనమ్రే, లసద్వృత్తగంభీర నాభీసరస్తీర శైవాలశంకాకర శ్యామరోమావళీభూషణే, మంజుసంభాషణే, చారు శింజత్కటీసూత్ర నిర్భర్త్సితావంగ లీలాధనుశ్శింజెనీడంబరే, దివ్యరత్నాంబరే, పద్మరాగోల్లసనేఖలాభాస్వరశ్రేణీ శోభాజిత స్వర్ణభూభృత్తలే, చంద్రికాశీతలే, వికసితనవకింశుకాతామ్రదివ్యాంశుకచ్ఛన్నచారూరుశోభా వరాభూత సిందూరశోణాయమానేంద్రమాతంగహస్తార్గలే, వైభవానర్గలే, శ్యామలే, కోమల స్నిగ్ధ నీలోత్పలోత్పాదితావంగతూణీరశంకాకరోద్దామజంఘాలతే, చారులీలాగతే, నమ్రదిక్పాలసీమంతినీకుంతలస్నిగ్ధ నీలప్రభాపుంజసంజాతదూర్వాంకురాశంకసారంగ సంయోగరింఖన్నఖేందూజ్జ్వలే ప్రోజ్జ్వలే, నిర్మలే, ప్రహ్వదేవేశ లక్ష్మీశభూతేశ తోయేశవాణీశకీనాశ దైత్యేశయక్షేశ వాయ్వగ్నికోటీరమాణిక్య సంఘృష్టబాలాతపోద్దామ లాక్షారసారుణ్యతారుణ్య లక్ష్మీగృహీతాంఘ్రిపద్మే, ఉమే.

సురుచిరనవరత్న పీఠస్థితే రత్నపద్మాసనే, రత్నసింహాసనే, శంఖపద్మద్వయోపాశ్రితే, తత్రవిఘ్నేశ దుర్తాపటుక్షేత్రపాలైర్యుతే, మత్తమాతంగకన్యాసమూహాన్వితే, మంజులా మేనకాద్యంగనామానితే ధాత్రిలక్ష్మాదిశక్తష్ట్యకైస్సంయుతే, మాతృకామండలైర్మండితే, యక్షగంధర్వసిద్ధాంగనామండలైరర్చితే, పంచబాణాత్మికే, పంచబాణేవరత్యాచ సంభావితే, ప్రీతిభాజావసంతేవచానందితే, భక్తిభాజాం పరం శ్రేయసే, కల్పసే, 

యోగినాం మానసేద్యోతసే, ఛందసామోజసాభ్రాజవే, గీతవిద్యావినోదాతితృష్ణేన సంపూజ్యసే, భక్తిమచ్చేతసా వేధసాస్తూయసే, విశ్వహృద్యేన వాద్యేన విద్యాధరైర్గీయసే.

శ్రవణహరణదక్షిణక్వాణయా వీణయా కిన్నరైర్గీయసే, సర్వసౌభాగ్యవాంఛావతీభిర్వధూభిస్సురాణాం సమారాధ్యసే, సర్వవిద్యావిశేషాత్మకం చాటుగాథాసముచ్చారణం కంఠమూలోల్లసద్వర్ణరాజిత్రయం కోమలశ్యామలోదారవక్షద్వయం తుండశోభాతిదూరీభవత్కింశుకం తంశుకం లాలయంతీ పరిక్రీడనే, పాణిపద్మద్వయోనాక్షమాలామపిస్పాటికీం జ్ఞానసారాత్మకం పుస్తకం చాంకుశం పాశ మాబిభ్రతీ యేనసంచింత్యసే, తస్యవక్త్రాంతరాద్గద్యపద్యాత్మికా భారతీ నిస్సరేత, యేనవాయావకాభాకృతిర్భావ్యసే, తస్య వశ్యాభవంతి స్త్రియః పూరుషాః. యేనవాశాతకుంభ ద్యుతిర్భావ్యసే, సోపిలక్ష్మీసహస్రైః పరిక్రీడతే, కిం న సిద్ధ్యే ద్వపుశ్శ్యామలం కోమలం చంద్రచూడాన్వితం తావకంద్యాయతః తస్య లీలాసరోవారిధిస్తన్య కేళీవనం నందనం తస్యభద్రాసనం భూతలం తస్య గీర్దేవతా కింకరీ తస్య చాజ్ఞాకరీ శ్రీస్వ్వయం, సర్వతీర్థాత్మికే సర్వమంత్రాత్మికే సర్వతంత్రాత్మికే సర్వయంరాత్మికే సర్వపీఠాత్మికే సర్వయోగాత్మికే సర్వనాదాత్మికే సర్వ శబ్దాత్మికే సర్వవిశ్వాత్మికే సర్వదీక్షాత్మికే సర్వసర్వాత్మికే సర్వగేహే జగన్మాత్రుకే పాహిమాం పాహిమాం దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం.

||శ్యామలాదేవి దండకమ్ సంపూర్ణం||

You may also like...

Leave a Reply