శరణు శరధి శయన

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

శరణు శరధి శయన కరుణరసమయనయన
శరణు దశరథబాల జానకీ లోలా
శరణు వాలిహరణ శరధిబంధన నిపుణ
శరణు వ్రతనియమ నిజసదనగమనా

మహిలోన మనుజునిగా అహిశాయి జనియించ
మహిత జనహితము శ్రుతిగమారే
మహిమ జూపగ శిలయు మహిళహల్యగ మారె
గుహుని నావను గాచె శబరి గేహము బ్రోచె

మరుతసూనుని స్నేహామృత తప్త సుప్తుని
నిరత మునిమన మనన భావదీప్తుని
చరిత వ్రాసిన బోయను చరితాత్ము జేసిన
భరత క్షితి పతి స్మృతికి నశియించు నఘతతి

భావించనీ దేహమా అయోధ్యయెననుచు
భావించ నీ మనసు పీఠికేయనుచూ
భావించినా తండ్రి సేవించనీయడే
భావనారాయణన్న బిరుదున్న వరదుడు!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *