ఒలిపిరి

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 0
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

ఇంట్లోకి ఒలిపిరి, కిటికీ

మూసెయ్యమంటుందామె

ఎలా మూయను

ఉన్నది అదొక్కటే.


నీళ్లలో పిల్లలు

వెన్నెల చొక్కాలు వేసుకుని

ఎగురుతుంటారు

నాకు ఎగరాలని ఉంది!


రోడ్డు మేలు నా కన్న

వానతో

పిల్లల పాదాలతో

వాళ్ల అరుపులతో

తడుస్తుంది.


గదిని తుడుచుకోవచ్చు

కొన్ని చినుకులు

నా మీద కూడా పడనీ

కిటికీ అలా ఉండనీ

పిల్లల కన్న ఎక్కువా?


చినుకులు

మళ్లీ వస్తాయో రావో!

You may also like...

Leave a Reply