నిన్న రాత్రి

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

నిన్నరాత్రి వెన్నెలలా మంచుపూల స్వప్నాలు

ఎద వాకిట రాలి పడే పరిమళాల పుప్పొడులు

ఏకాంతపు వీధులలో ఏనాటివి జ్ఞాపకాలు

అడుగడుగున వినిపించే సరాగాల సవ్వడులు ………


అటు ఇటూ ఊయలూగు తలిరాకుల తపనలో

ఒదిగి ఒదిగి ప్రవహించే  వలపుల చమరింపులో

ఆవిరయే గతకాలపు అనుభూతుల జాతరలే

దొర్లే కాలం తీరం వెంటన చెరిగి పోని  జాడలే


నిన్నరాత్రి వెన్నెలలా మంచుపూల స్వప్నాలు

ఎద వాకిట రాలి పడే పరిమళాల పుప్పొడులు


ఆ వెంపూ ఈ వెంపూ రెల్లుపూల అలజడులు

అదిగో ఆ దిగంతాన చీకటి  పిలుపులు వింటూనే

రెక్కలార్చి పరుగెత్తే పిల్లగాలి కువకువలు

ఆగని కాలం కళ్ళవెంట జారిపడే నీటి బొట్లు


నిన్నరాత్రి వెన్నెలలా మంచుపూల స్వప్నాలు

ఎద వాకిట రాలి పడే పరిమళాల పుప్పొడులు

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *