కుటీరం

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

తూర్పు,పడమర గోడలకు-
రెండు కిటికీలతో,
మాకొక
పన్నెండడుగుల గది మాత్రమే వుంది.

ఐతే ఏం?

ఆ కిటికీ దాటి,
ఈ కిటికీలో కనిపించడానికి,
సూర్యుడికి-
పన్నెండు గంటలు పడ్తుంది.


You may also like...

Leave a Reply