కొత్త పచ్చడి!

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

 

This is spoof news. NewAvakaaya.com does not endorse/support the views expressed by the author.

ఆహార భద్రతను కల్పించలేమని తేల్చేసిన యూ.పి.ఏ సర్కార్, వారి వాళ్ళందరూ నోరు, కడుపు కట్టుకొని తయారు చేసిన దేశవాళీ తిండిని రెండున్నర నిముషాల క్రితం జాతికి అంకితం చేసారు. అంకిత సభలో విడుదల చేసిన పోస్టర్ ఇదే.. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *