జారిపోయిన నమ్మకం

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

దూరంనించి చూస్తే
కొండ, జీవితం వక్కలాగే కనిపిస్తాయి
దగ్గరికెళ్లకు భాయ్!
బానపొట్ట కొండ
కొండచిలువ జీవితం
జర పైలం బిడ్డా!

నీడల్ని నమిల్న పట్టణం
లైటు పోలు టూత్ పిక్ తో
తీసిపారేసిన బిచ్చగాడి శవం
చావులోనే నవ్వుకొంటోంది
వాడి చేతిముద్ద తిన్న కుక్క ఏడుస్తోంది

ఇనుప నాలిక మనిషొకడు
అమ్మ శ్రాద్ధంపిండాన్ని
టొమొటో సాసులో అద్దుకొంటూ
మరో మానవ జన్మస్థానానికి బేరం పెడుతున్నాడు
మూల్గులు వినలేని కబోది చంద్రుడు తడుముకొంటున్నాడు

ముండమోపి సమాజమొకటి
బోడిగుండు సూర్యుని కోసం
ఆవలిస్తో ఎదురుచూస్తోంది.

You may also like...

Leave a Reply