యియ్యాల్టి రామాయనం – సెరనాగతి

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

అప్పన్న: అంత తప్పు సేసేసిన ఆ రావనున్ని కూడా సెరనాగతి సేత్తే సేమిన్చేత్తనన్నడా రావుడు.  ఎంత పెమాదం అది!

రాజన్న: పెమాదం ఎందుకు అలా సెరనాగతి సేసినోడు ఓడి పోయాడనే అద్దం. ఓడిపోయినాడు ఏన్జేత్తాడు?

అప్పన్న: అదే ఆ రాములోరికీ నీకు తెలియని ఇసయం.  ఒకేళ ఓ కూనీ కోరు సెరనాగతి సేసేత్తే పోలీసోల్లు ఒగ్గేత్తారా ఆణ్ణి?

రాజన్న: ఇది కలి కాలం అలా ఒగ్గరు.

అప్పన్న: కలి కాలం ఏంటి రాములోరి కాలమేంటీ దొంగ దొంగే ఆణ్ణి సిచ్చించాలి

రాజన్న: కరష్టే కాని ఆడు ఇక నేను దొంగతనం, సంపటాలు సేయ్యను అని సెరనాగతి సేత్తే ఒదిలేయాలి.

అప్పన్న: నీకు పిచ్చా ఇప్పుడు సంగతి సెప్పు. అలా ఒదిలేత్తం  కుదర్దు కదా ?

రాజన్న: కుదర్దు కాని సెరనాగతి అంటే అద్దం అది. అంటే మడిసి మారి పోతాడన్నమాట

అప్పన్న: మారినోన్ని ఒక్కణ్ణి సూపు అందరు కోర్టుకెక్కారు కాని మారలేదు

రాజన్న: అంటే నీ ఉద్దేసం ఏంటి ?

అప్పన్న: సెరనాగతి అంటే  తప్పించు కోడం, పేనాలు కాపాడుకోడం తర్వాత దొంగదెబ్బ తీత్తం. ఒకిదంగా సూత్తే రావణుడు సాల నికార్సైనోడు అందుకే సెరనాగతి సెయ్యలేదు.

రాజన్న: అయితే నికార్సైనోల్లు సెరనాగతి సేయ్యరంటావ్?

అప్పన్న: ఔను.

రాజన్న: మరి ఇబీసనుడు మంచోడు కాదా?

అప్పన్న: ఆడు మంచోడే. మంచోడు మంచోడి దగ్గరకే ఒత్తాడు. అదే సెరనాగతి అంటే.  ఒక సెడ్దోడు ఒక మంచోడికి లొంగిపోతేనే సిక్కు అది సెరనాగతి అనకూడదు రాజకీయం అనాలి

రాజన్న: కాదేమోరా సెరనాగతి ఎవరు సేసినా సెరానాగతే మళ్ళీ  ఆ పెద్దయన్నే అడుగుదాం లే సందాల.

అప్పన్న: సరే అలాగే.  కాని నాకు ఆద్దమైంది ఏంటంటే మన కాలంలో సెరనాగతి రద్దు సేసేసారు.  దాని బదులు పోలీసులు కోర్ట్లు వచ్చాయ్.

రాజన్న: ఎందుకంటావ్?

అప్పన్న: ఎందుకంటే  ఇప్పుడు యాడు సెడ్దోడో  యాడు మంచోదో సెప్పలేం.

రాజన్న: నా గురించి కూడా సేప్పలేవా ?

అప్పన్న: సేప్పలేను ఎందుకంటే ఒకేళ నీకు ఒక కోటి లాట్రీ తగిలి బాగా డబ్బోచ్చిన్దనుకో ఇలా నాతొ ఈ బండమీద కూసోని మాట్టాడతావా?

రాజన్న: …………………

* * * * * *

IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply