‘హైడ్ అండ్ సీక్’

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

నలుగురమూ

ఒక్కో చోటు వెతుక్కుని,

రహస్యంగా దాక్కున్నాం.

మిగిలిన ఒక్కడూ-

ఎక్కడున్నామో మమ్మల్ని

కనిపెట్టాలి.

** ** ** **

నలుగురమూ

ఆ ఒక్కడ్నీ మోసుకెళ్ళి,

ఓ చోట దాచి పెట్టేసాం.

ఎక్కడున్నా, ఇక ఎప్పటికీ

వాడు కనిపించడు.

You may also like...

Leave a Reply