హరిదాస సాహిత్యం – హేగె కొట్టను మగళ

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
 • 2
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

శ్రీ పురందరదాసు రచితమైన “హేగె కొట్టను మగళ సాగరను ఈ వరగె” కు తెలుగు వ్యాఖ్యానం.

Raghothama Rao C

Raghothama Rao C

Avid reader. Mostly write about philosophy, history & literature. Documentary maker.

You may also like...

Leave a Reply