హన్నా!!

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

అన్నా హజారే
అవనీతి కొండను కూలుస్తాడా?
హన్నా ఎంత ధైర్యం
ఏది చూసి-కొని ఈ సాహసం!!
 
చూసింది:
విశృంఖల భ్రస్టాచారం
హద్దులు లేని  అవినీతి
 
కొన్నది (మనసుతో):
నిశ్చయత్వం నిర్మలత్వం
 
నీకు తెలుసా?
 
కొండ కూలదు పేల్చబడుద్ది
లేదా, తవ్వబడుద్ధి
మరి బాంబులు, గునపాలు ఎక్కడ?
అన్నా హజారే కు అవసరం లేదు
సత్యాగ్రహం, ఉపవాస దీక్ష
ఆయన ఆయుధాలు.

IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply