గుర్తుకొచ్చి…

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

విడిపోవడమంటే
మర్చిపోవడం కాదనుకొంటాను!

గడచిపోయే జీవితం
మడిచిపెట్టే ప్రతి పుటలో
నిలచేవేవో? విడిచిపోయేవేవో?

కానీ…
మనసును తెరవాలేగానీ
పరిచితమైన పాత పుస్తకం వాసనలా
జ్ఞాపకాలు చుట్టుకొంటాయి.

కరుడుగట్టిన అనుభవం
కన్నీటి చుక్కలో లీనమైనప్పుడు
ఎప్పుడో…ఎక్కడో
ఒక ఎడారి బాటలో
వర్షం కురుస్తుంది.

Raghothama Rao C

Raghothama Rao C

Avid reader. Mostly write about philosophy, history & literature. Documentary maker.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *