గోపాలబాలుడు గోవిందుడు

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]
  గోపాల బాలుడు- బృందావన సంచారి
 మురళీ ధరుడు, మురిపాల క్రిష్ణుడు;
 మన పాలి దేవుడు ||

 గోరు ముద్దలన్నిటినీ మెసవుచుండును;
 కూర్మి- యశోదమ్మ గారాలపట్టి వీడేను!
 మాకెల్లపుడూ వీని ధ్యాస; వీడము ఈ ధ్యానము  ||


 గోటి మీద కొండనే నిలిపి ఉంచినాడు;

 గోటి కింద పెద్ద పాము నణచినాడు గదటమ్మా!
 సాటిలేని మేటి; అసాధ్యుడంటె వీడేను ||


గోరు మీద వెన్నముద్ద చాలంటాడు
సంగోరు భాగమీవే అని రాధను బులిపించును
గోపాలబాలుడు గోవిందుడు పురుషోత్తముడు  ||

You may also like...

Leave a Reply