గీత గోవిందం – ఫ్రధమ సర్గము

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]


ప్రథమ అష్టపది – ఆడియో (Audio track of 1st Ashtapadi)

images/stories/ashtapadi/05 Ast1 Sowarstram.mp3

 

అష్టపది 1

 • దశావతార వర్ణనం – మాళవరాగేణ రూపకతాళేన గీయతే

Vishnu's dashavataram

 

ప్రళయ పయోధిజలే ధృతవా నసి వేదం
విహిత వహిత్ర చరిత్రమ్ఖదం
కేశవ! ధృతమీనశరీర! జయ జగదీశ! హరే    (ధ్రువం)

 

క్షితి రతివిపులతరే తవ తిష్టతి పృష్టే
ధరణి ధరణ కిణ చక్రగరిష్టే
కేశవ! ధృతకచ్ఛపరూప! జయ జగదీశ! హరే       

వసతి దశన శిఖరే ధరణీ తవ లగ్నా
శశిని కళంక క్లవ నిమగ్నా
కేశవ! ధృతసూకరరూప! జయ  జగదీశ! హరే

తవకరకమల వరే నఖమద్భుత శృంగం
దళిత హిరణ్యకశిపు తను భృంగం
కేశవ! ధృతనరహరిరూప! జయ జగదీశ! హరే

చలసి విక్రమణే బలి మద్భుత వామన
పదనఖనీర జనిత జన పావన
కేశవ! ధృతవామనరూప! జయ జగదీశ! హరే

క్షత్రియ రుధిర మయే జగదప గత పాపం
స్నపయసి పయసి శమిత భవతాపం
కేశవ! ధృతభృగుపతిరూప! జయ జగదీశ! హరే

వితరసి దిక్షు రణే దిక్పతి కమనీయం
దశముఖ మౌళి బలిం రమణీయం
కేశవ! ధృతరామశరీర! జయ జగదీశ! హరే

వహసి వపుషి విశదే వసనం జలదాభం
హలహతి భీతిమిళిత యమునాభం
కేశవ! ధృతహలధరరూప! జయ జగదీశ! హరే

నిందసి యగ్నవిధే రహహా శ్రుతిజాతం
సదయ హృదయ దర్శిత పశుఘాతం
కేశవ! ధృతబుద్ధశరీర! జయ జగదీశ! హరే

మ్లేచ్ఛనివహనిధనే కలయసి కరవాలం
ధూమకేతు మివ కిమపి కరాలం
కేశవ! ధృతకల్కిశరీర! జయ జగదీశ! హరే

శ్రీ జయదేవ కవే రిదముదిత ముదారం
శృణు శుభదం సుఖదం భవసారం
కేశవ! ధృతదశవిధరూప! జయ జగదీశ! హరే

 

 

తాత్పర్యం: 

జగదీశ! హరీ! కేశవా! మీన రూపము ధరించినవాడా! ప్రళయకాల సముద్రములో మునిగిపోయిన వేదాలను సునాయాసంగా ఓడవలే ఉద్ధరించినావు.  అట్టినీకు జయమగుగాక.

విశాలమైన ఈ భూమిని నీ మూపుపై మునిగిపోకుండా తాబేలు రూపంలో మోస్తూవున్నావు.  అట్టినీకు జయమగుగాక.

నీ కోర కొన యందు అంటివున్న భూగోళం చంద్రునిలోన మచ్చవలే నల్లగా వుంది.  వరాహరూపంలో భూమిని తనకోరలపై నిలిపినవాడా,  అట్టినీకు జయమగుగాక.

నరసింహరూపము ధరించిన స్వామీ! నీకరకమలములతో చీల్చబడిన హిరణ్యకశిపుని శరీరం తుమ్మెదవలే వుంది.  నీ వ్రేలి గోరుమొన ప్రకాశిస్తూ అద్భుతంగా వుంది.  అట్టినీకు జయమగుగాక.

వామనరూపధారీ! హరీ! నీవు ఆకాశమునకు ఎత్తిన పాదం గోటికి అంటిన నీరే జనావళికి పావనమైనది (గంగానది).  నీవు విక్రమించుటతో బలిచక్రవర్తి పాతాళానికి తొక్కబడ్డాడు.  అట్టి నీకు జయమగుగాక.

పాపములను పోగొట్టి, సంసార తాపత్రయములను పారద్రోలి క్షత్రియ రక్తమయమైన నీటిలో స్నానమాడిన పరశురామ రూపా, అట్టి నీకు జయమగుగాక.

యుధ్ధంలో రావణుని పది తలలను నరికి దిక్పాలకులకు బలిగా ఇస్తున్న శ్రీరామ రూపం గల స్వామీ.  అట్టినీకు జయమగుగాక.

నీ నాగలి దెబ్బకు భీతిల్లి పరుగెత్తుకువచ్చిన యమునా నది వలెనున్న నల్లని పట్టు పుట్టము ధరించినవాడా.  బలరామా.  అట్టినీకు జయమగుగాక.

దయామయ హృదయంగల బుద్ధరూప! వేద ప్రతిపాదిత యజ్ణయాగాది క్రతువులలో పశువధను నిషేధించినావు.  అట్టి నీకు జయమగుగాక.

మ్లేచ్ఛులను హతమార్చు తోకచుక్కవలే భీకరమైన కరవాలము ధరించి కల్కిరూపధారివై నీవు అవతరించెదవు.  అట్టి నీకు జయమగుగాక.

ఈవిధముగా పదివిధములైన రూపములను ధరించిన కృష్ణా! శుభమునిచ్చునది, సుఖమునిచ్చునది, సంసారసారమైనది జయదేవకృతమైన కృతి. నీకృతిని విను స్వామి! కేశవ! జగదీశ! హరే  నీకు జయమగుగాక.

 

ద్వితీయ అష్టపది – ఆడియో (Audio track of 2nd Ashtapadi)

images/stories/ashtapadi/07 Asta2 bhairavi.mp3


అవతార సంగ్రహ స్తుతి

శ్లో. వేదా నుద్ధరతే జగన్నివహతే భూగోళముద్భిభ్రతే
 దైత్యం దారయతే బలిం చలయతే క్షత్రక్షయం కుర్వతే
 పౌలస్త్యం జయతే హలం కలయతే కారుణ్యమాతన్వతే
 మ్లేచ్ఛాన్ మూర్చయతే దశాకృతి కృతే కృష్ణాయ తుభ్యం నమహా:

వేదములను ఉద్ధరించి, జగత్తును మోసి, భూగోళమును పైకెత్తి, హిరణ్యకశిపుని వధించి, బలిచక్రవర్తిని చిత్తుజేసి, క్షతక్ష్యంబు గావించి, రావణుని జయించి, నాగలిని ధరించి, అహింసా బోధజేసి, మ్లేచ్ఛులను మూర్చజేసెడి దశావరారధారివైన కృష్ణా! నీకు వందనములు.


అష్టపది 2

హరి విజయ మంగళాచారం

 • ఘూర్జరీ రాగ నిస్సార తాళాభ్యాం గీయతే భైరవి రాగం, త్రిపుట తాళం

శ్రితకమలాకుచ మండలా! ధృత మండల
kaలిత లలిత వనమాల! జయజయదేవా! హరే         (ధృవం)

దినమణి మండల మండనా! భవఖండన
మునిజన మానస హంస! జయజయదేవా! హరే

కాళియ విషధర గంజన! జనరంజన
యదుకులనళిన దినేశ! జయజయదేవా! హరే

మధుమురనరక వినాశన! గరుడాసన
సురకుల కేళి నిదాన! జయజయదేవా! హరే

అమలకమలదళ లోచన! భవమోచన
త్రిభువన భవన నిధాన! జయజయదేవా! హరే

జనకసుతా కుచ భూషణ! జితదూషణ
సమర శమిత దశకంఠ! జయజయదేవా! హరే

అభినవ జలధర సుందర! ధృతమందర
శ్రీముఖ చంద్ర చకోర! జయజయదేవా! హరే

తవ చరణే ప్రణతావయ మితి భావయ
కురు కుశలం ప్రణతేషు జయజయదేవా! హరే

శ్రీజయదేవ కవేరిదం కురుతే ముదం
మంగళముజ్వల గీతం జయజయదేవా! హరే

 

లక్ష్మీదేవి కుచములను కౌగలించిన ప్రభూ! కుండలములను ధరించిన స్వామీ! పాద పర్యంతముగా కల తులసీమాలలతో వెలుగొందువాడా! పాపములను హరించువాడా! నీకు జయము జయము.

సూర్యమండలమున ప్రకాశించువాడా! మునుల మనస్సులను సరస్సులో విహరించు రాజహంసమా! నీకు జయము జయము.

విషధరుడైన కాళీయ సర్పమును చంపి జనులకు ఆనందము కలిగించినవాడా! యాదవ కులమనే కమలమునకు సూర్యునివంటివాడా! నీకు జయము జయము.

మధు, మురాసురుడు మరియూ నరకాసురుడిని హతమార్చినవాడా! గరుడవాహనమునెక్కి విహరించువాడా! దేవతల కేళికి ఆటంకములు రాకుండా చూచు స్వామి! నీకు జయము జయము.

నిర్మలమైన  తామరరేకులవంటి కన్నులు కలవాడా! పాపములను పోగొట్టి మోక్షమునిచ్చువాడా! మూడులోకములు ఉద్భవించుటకు కారణభూతుడా! నీకు జయము జయము.

జానకీ కుచములచే భూషించబడినవాడా! రాక్షసులను జయించినవాడా! యుద్ధమున దశకంఠుని వధించినవాడా! నీకు జయము జయము.

సరికొత్త మేఘమువలే అందమైనవాడా! సుందర పర్వతమును పైకెత్తినవాడా! లక్ష్మీదేవి ముఖమనే చంద్రునికి చకోరపక్షి వంటివాడా! నీకు జయము జయము.

నీ పాదములకు నమస్కరించితిమని తలంపుము.  మాకు సకల శుభములను నొసంగుము దేవా. నీకు జయము జయము.

స్వామీ! జయదేవకవి రచించిన మంగళ మనోహర గీతము నీకు ఆనందము కలిగించుగాక. నీకు జయము జయము.


శ్లో. పద్మాపయోధరతటీ పరిరంభలగ్న
 కాశ్మీర ముద్రిత మురో మధుసూదనస్య
 వ్యక్తానురాగ మివ ఖేలదనంగ ఖేద
 స్వేదాంబుపూర మనుపూరయతు ప్రియం వ:

లక్ష్మీదేవి చనులను ఆలింగనము చేసికొనుటవలన అంటిన కుంకుమ వలన శ్రీకృష్ణుని హృదయంలోని అనురాగం వెలుపల ప్రకాశిస్తున్నదా అనిపిస్తూ, మదనకేళి వలన కలిగిన స్వేదబిందువులతో ప్రకాశించే వక్షస్థలము మనకు ప్రియము కలిగించుగాక!

********

 

 

You may also like...

Leave a Reply