ఫన్నీ రివ్యూస్ – బీ ఈజీ, మ్యాన్!

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

ఏం చిరు? నీవాళ్ళకి ఏ పోర్ట్ ఫోలియో కావాలో చెప్ప

ఏం చిరు? నీవాళ్ళకి ఏ పోర్ట్ ఫోలియో కావాలో చెప్పు!

ఈ యాంగల్లో చూస్తే బిజినెస్సు సక్సెస్ ఫుల్లే!

 ఏం డీల్ చేసొచ్చాడో ఏమో! గబ్బు బాబూ!
 

ఏం డీల్ చేసొచ్చాడో ఏమో! గబ్బు బాబూ!

 హమ్మయ్యా! ఈ యాంగల్లో చూసేక బిజినెస్సు సక్సెస్ ఫుల్లే!

 

ఎనకా ముందూ చూస్కోని రాయండి! ఆయ్ !!
ఎనక చూసి ముందు రాయండి! ఆయ్ !!
 
అవధాన్లూ! నా బీప్ రేంజేంటో చూపిస్తా!!
అవధాన్లూ! నా బీప్ రేంజేంటో చూపిస్తా!!
 

You may also like...

Leave a Reply