చాలు గర్వము

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

చాలు, గర్వము యేల హరిని తలుచుము వేగ

నేలాఇ క్షణముల గణన నిలిచేలోగ

 

మత్సావతారుడే మత్సరమ్మును మాపు  కూర్మరూపుడు కర్మతతుల బాపు

వత్సా! వరాహుడు దురాశలను బాపు నారసింహుడు దురితదూరు జేయు

 

వామన రూపుడు కామతృష్ణల జంపు – పరశురాముడు పరుషదనము జంపు

రామభద్రుడు నియమ భ్రష్టతల బాపు – కృష్ణమూర్తియు జ్ఞానతృష్ణ దీర్చు

 

బుద్ధావతారుడు బుద్ధిహీనత బాపు – కల్కి సంచిత శుల్క ఋణము బాపు

శుద్ధాంతఃకరణ బద్ధానుకంపమున స్మరణ జేసిన మరణ భయము బాపు

@@@@@

You may also like...

Leave a Reply