బ్రతుకు

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

నదిలో ఈదే వాడికి తెలుసు ఎదురీతే ఒడ్డుకి మార్గమని, బద్దకించడు బ్రతకడానికి.
కానీ బ్రతుకు బండి లాగే మనిషి,
ఆశిస్తాడు కష్టాలు కనికరిస్తాయని,
కలిగిన నష్టాలు ఒదారుస్తాయని, మంచి రోజులు వస్తాయని.
కల్లోలం లేని కడలి లేదు.
కరిగిన వెలుగిచ్చే కొవ్వొత్తి కైనా నిప్పు కావాలి.
ఎవరేమన్నా బ్రతుకు…ఎవరు లేకున్నా బ్రతుకు….

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *