భారతం లో క్రికెట్

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]
 
భావి తరాలకు ఏమో కాని
వర్తమానంలో మాత్రం
వేల కొట్లలో ఒక పెద్ద బెట్
 
ఆటలో ప్రజ్ఞా అంటే కాదు
పిచ్లో ఉంది మర్మమంతా
బౌలింగ్ లో ప్రతిభా అంటే
బాట్స్ మెన్ నైపుణ్యం
ఫీల్డింగ్ పటుత్వమా అంటే
టీం గొప్ప తనం
ఏమిటి లోపం అంటే
కెప్టెన్ ఫాం లో లేడట
మరి గెలుస్తుందా అంటే
క్రికెట్ ఆటలో ఏమి చెప్పలేం
 
ఊరికే నస పెట్టక చెప్పెహ్
అసలు క్రికెట్ లో గొప్ప ఏంటి?
ఇది చదివే వాళ్ళు  చెబుతారు విను
నువ్వయిపోయావొరే!!
IVNS Raju

IVNS Raju

HR and OD Professional with over 29 years of unique experience in leveraging the Ancient Wisdom for designing and implementing various systems and diagnostic processes.

You may also like...

Leave a Reply