భగవాన్! ఏది మా గుణము?

Share if you like. Share even if you don't. Sharing is after all caring!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

 

నిన్ను వెదికే కన్నులున్నవి ఎన్నడొస్తావు?

నిన్న రేపుకు నడుమ నన్ను వదిలివేసావు!

భగవాన్! ఏల శోధనలు చాలవా మా నివేదనలు?

 

పల్ల మెరిగిన పిల్లవాగుకు పరుగు నేర్పావు

చెట్టు చాటు పిట్ట పాటకు శ్రుతిని కూర్చావు

సిగ్గులొలికే  మొగ్గపాపకు నిగ్గు తీర్చేవు

భగవాన్! ఏది మా గుణము? లేదా ఒక్క సద్గుణము?

 

విషము కక్కే పాము సైతం పాలు తాగేను

గుండె చీల్చే చండ సింహం మౌనమూనేను

అతతాయి కోతి కూడా మతిని చూపేను

భగవాన్! ఏది మా గుణము? లేదా ఒక్క సద్గుణము?

 

రోజుకొక తీరుగా మేం బ్రతికి పోతున్నాం

నిజం ఏదో తెలియరాక నిందలేస్తున్నాం

గొప్పదనపు గోతిలోకి జారిపోతున్నాం

భగవాన్! హఠమె మా మతమా! శఠమే సమ్మతమా?

 

@@@@@ 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *